Ichi (1st) Kyu

Santo Tonko No Gata

 • Gata Ude Tonso No Gata
 • Sayu Tonso No Gata
 • Kubisugi Tonso No Gata
 • Atekomi Tonso No Gata
 • Kote Uchi Tonso No Gata
 • Kosei Kirigakure No Gata
 • Happo Kirigakure No Gata

Kihon Happo Gata

 • Futaijutsu
 • Kosshi Kihon Happo
 • Torite Kihon Go Ho

Taijutsu Techniques

 • Haibu Yori
 • Shi Sai
 • Sakketsu
 • Kin Kudaki
 • Hibari
 • Keta Otoshi
 • Shi Ho Dori
 • Moguri Dori
 • Koku

Taijutsu Techniques

 • Ren Yo
 • Ransetsu
 • Gyaku Nagare
 • Kasa Sagi
 • Ko So Toh
 • Mutodori Gedan
 • Ken Nagare

Bikenjutsu Kamae No Gata

Kenjutsu Kihon Waza

 • Ten Chi Jin No Kamae
 • Gedan No Kamae
 • Kihon Waza

Taihenjutsu Ukemi Gata

 • Hanbo
 • Bokken

Ojutsu Keiko Sabaku Kata

 • Go Ho
 • Ura Go Ho
 • Sashi Ai
 • Fune Bari
 • Tsuru No Hitoashi
 • Ura Issoku
 • Suso Otoshi
 • Ura Suso Otoshi
 • Ippon Sugi
 • Taki Otoshi
 • Koku
 • Kasa No Uchi
 • Tachi Otoshi
 • Harai
 • Yama Te Tsuke

Zazen Tehodoki Kosshijutsu Techniques

 • Hanebi
 • Ketto

Kukishinden Ryu Hikenkutsu

 • Tsuki Komi
 • Sayu Gyaku
 • Tsuki Kake
 • Kiri Age
 • Kiri Age Sayu Gyaku
 • Kiri Sage
 • Kiri Sage Sayu Gyaku
 • Kinshi
 • Kocho Gaeshi
 • Kocho Gaeshi Sayu Gyaku

Attended 60 classes since 2nd Kyu

Knowledge:

 • Read “Soke’s Book of Ninja Training” by Dr. Hatsumi

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.