Ni (2nd) Kyu

Taihenjutsu

 • Kuten
 • Nobori Kata

Kumite Keri No Gata

 • Jodan Tsuki
 • Gedan Tsuki
 • Sokuyaku Ken – Jodan
 • Sokuyaku Ken – Chudan
 • Sokuyaku Sui Hei Ken
 • Kakato Keri
 • Sokku Ken

Jutaijutsu Techniques

 • Hyo Fu

Dakentaijutsu Techniques

 • Housetsu
 • Kata Ho

Hanbojutsu Kihon

 • Sayu Kuridashi Gata
 • Tsuki Kaeshi Ni Gata
 • Sayu Mawashi Uchi Gata
 • Sanshin No Gata – Hanbo
 • Toride Kihon – Hanbo
 • -Oni Kudaki
 • -Musha Dori
 • -Muso Dori
 • – Ganseki Nage
 • Ushiro Dori Tsuke Iri
 • Benkei Dori
 • Taiboku Taoshi
 • Tawara Taoshi
 • Bo Gaeshi
 • Koku
 • Awase Nage
 • Tomoe Gaeshi, Ashi Dori Osae

Hanbojutsu Immobilizations

 • Jo-wan Ori
 • Hiji Ori
 • Zen-wan Ori
 • Sokkotsu Ori
 • Ryote Ori
 • O-Gyaku
 • Shinto

Tanto – Kudachi – Dori

 • Santo
 • Santo Henka Dori
 • Ko Rai
 • Ko Rai Henka Dori

Taijutsu Techniques

 • Chi Gyoku Otoshi
 • Keri Ni Taishite Ko To
 • Ku Ko

Nage Kaeshi

 • Okyo Zu Dori
 • Fudo
 • Fukan
 • Gokuraku Otoshi
 • Koyoku
 • Tei Ken
 • Ho Teki
 • Setsu Yaku
 • Ate Nage
 • Musan
 • Gekan Hi Sakku
 • Hi Toh
 • Sei On
 • Ugari
 • Yume Makura
 • Shizen
 • Ryote Gake

Attended 60 classes since 3rd Kyu

Knowledge:

 • Read “Soke’s Book of Ninja Training” by Dr. Hatsumi

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.