San (3rd) Kyu

Taihenjutsu

 • Shinobi Aruki
 • Tai Sabaki

Kihon Happo Torite Ukemi Gata

 • Omote Gyaku – Yoko Nagare
 • Ura Gyaku – Zenpo Ukemi
 • Oni Kudaki – Yoko Nagare
 • Musha Dori – Koho Nagare
 • Ganseki Nage – Zenpo Ukemi

Ashi Sabaki Gatasabaki Gata

Kumite Shuto No Gata

 • Jodan Tsuki
 • Gedan Tsuki
 • Jodan Geri
 • Chudan Geri
 • Chudan Tsuki

Koppojutsu Techniques

 • Ryote Dori
 • Ryo Muna Dori
 • Shisen
 • Kompi

Tantojutsu Kamae

 • Morote No Kamae
 • Ten Chi No Kamae
 • Seigan No Kamae
 • Hira No Kamae
 • Naga No Kamae
 • Gedan No Kamae
 • Doko No Kamae
 • Shizen No Kamae
 • Jumonji No Kamae
 • Hachi No Gi
 • Hachi No Gi Gyaku

Koho Sabaki

Taihen Harai Waza

Tessenjutsu Kihon

 • Gyaku Zeoi
 • Ganseki Dome

 

Sanshin No Gata – Tanto

Bokku No Gata

Konoha Sabaki

Dakentaijutsu

 • Ara Koma
 • Kuruma Dori
 • Subo Sabaki

Kenjutsu Kamae

 • Dai Jodan
 • Jodan No Kamae
 • Chudan No Kamae
 • Gedan No Kamae
 • Hasso No Kamae
 • Ichi No Kamae
 • Seigan No Kamae
 • Ryu Sui No Kamae
 • Kasumi No Kamae
 • Totoku No Kamae
 • Ten Chi No Kamae

Hanbojutsu Kihon

 • Do Gaeshi
 • Uchi Taoshi
 • Ryote Garami Dori
 • Kataginu

Koshijutsu Techniques

 • Saka Nagare
 • Ketsu Myaku
 • U Jaku
 • Ko Rai

Suwari Gata

 • Kata Mune Dori
 • Gyaku Kata Mune Dori

Attended 45 classes since 4th Kyu

Knowledge:

 • Read “Soke’s Book of Ninja Training” by Dr. Hatsumi

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.