Yon (4th) Kyu

Suwari Gata

 • Kasumi Dori
 • Karame Dori
 • Ichi Gake
 • Osai Koma

Kihon Happo Gatasutemi Waza
Kihon Gata

 • Sui Ryu
 • Yoko Shiho Nagare
 • Temakura

Taihodoki – Haibu Yori

 • Being held from behind
 • Kannuki Jime
 • Hagai Jime
 • Sankaku Jime
 • Hoshi Dori Nagae

Taihenjutsu

 • Kuhi

Keri Waza

 • Koe Geri
 • Yoko Take Ori
 • Kobura Ori
 • Kurubushi Geri

Hanbojutsu Kihon

 • Hon Gyaku Jime
 • Ryufu
 • Shibari Koshi Ori
 • Kote Gaeshi

Taijutsu Techniques

 • Tsure Yuki
 • Ashi Barai

Nage Gaeshi

 • Escape from Seoi Nage
 • Escape from Osoto Gake

Koppojutsu

 • Kyogi

Taijutsu Ukemi Gata – Shuko

 • Kaeshi Dori
 • Ken Nagare
 • Ichi No Kamae
 • Itto Dori
 • Itto Geri
 • Yoko Geri

Hanbojutsu Kihon

 • Ude Garami Omote
 • Kasumi Uchi
 • Kyojitsu
 • Ude Gaeshi
 • Ryote Dori

Tessenjutsu Kihon

 • Hiki Otoshi
 • Tsuki Otoshi
 • Yoko Kujiki
 • Hiki Taoshi
 • Uko Arashi
 • Nage Kaeshi

Rokushakubo Kamae

 • Seigan No Kamae
 • Ten Chi No Kamae
 • Chudan No Kamae
 • Jodan No Kamae
 • Gedan No Kamae
 • Keto No Kamae
 • Ihen No Kamae

Rokushakubo Bo Furi Gata

Attended 35 classes since 5th Kyu

Knowledge:

 • Read “Soke’s Book of Ninja Training”

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.