Go (5th) Kyu

Koppojutsu Techniques

 • Yokoto
 • O Gyaku
 • Kako
 • Katamaki
 • Ten Chi

Koshijutsu Techniques

 • Koku
 • Renyo
 • Danshu
 • Danshi
 • Saku Nagare

Taihenjutsu

 • Yoko Nagashi Zenpo Ukemi
 • Tsuki during Ukemi – 4 of instructor choice

Nage Gata

 • Uchimata Uchi Gake
 • Taki Otoshi
 • Gyaku Seoi Nage with Ryu Dori
 • Tomeo Nage
 • Kuruma Gaeshi
 • Temakura
 • Yoko Shiho Nage

Shime Waza

 • Hon Jime
 • Gyaku Jime
 • Itami Jime
 • Sangyaku Jime
 • Do Jime

Torite Kihon Gata

 • Oya Goroshi
 • Ko Goroshi

Taijutsu No Kamae

 • Bobi No Kamae

Taijutsu Techniques

 • Ura Oni Kudaki
 • Sukui Keri
 • Keri Sukui
 • Ashi Dome
 • Hito
 • Happi
 • Jumonji
 • Kompi
 • Koshi Kudaki

Keri Waza

 • Happo Keri Gata 1
 • Happo Keri Gata 2
 • Keri Kudaki
 • Henka Kudaki

Hanbojutsu Kihon

 • Ashi Kujiki
 • Ashi Ori
 • Ashi Garami
 • Ashi Dori
 • Ashi Gatame

Tessenjutsu Kihon

 • Ude Garami
 • Take Ori
 • Tsure Dori
 • Ude Gatame, Gyaku Zeoi

Shuriken Nage Wasa

 • Senban Shuriken
 • Bo Shuriken

Attended 35 classes since 6th Kyu

Knowledge:

 • Read “Soke’s Book of Ninja Training” by Dr. Hatsumi

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.