Rok (6th) Kyu

Tai Hodoki

 • Tai Ken
 • Sakketsu
 • Kin Kudaki

Tehodoki

 • Hiki Otoshi
 • Kakae Komi
 • Kote Kaeshi
 • Ryomuna Dori

Daken Kihon

 • Keri Kudaki
 • Kappi
 • Ko Ki

Kihon Happo

 • Ichimonji No Kamae
 • Hicho No Kamae
 • Jumanji No Kamae
 • Omote Gyaku Dori
 • Ura Gyaku Dori
 • Musha Dori
 • Oni Kudaki
 • Ganseki Nage
 • Ganseki Otoshi
 • Ganseki Ori
 • Ganseki Keri

Nage Kata

 • Harai Goshi
 • Osoto Gake
 • Hanei Goshi Nage
 • Itami Nage
 • Gyaku Nage

Hanbojutsu Kihon

 • Kyokotsu Kudaki
 • Ryo Ashi Dori
 • Kocho Dori

Ken Kudaki Exercise

Taihodoki

 • Held from front both legs embraced
 • Held from front trunk and arms embraced
 • Held from front trunk embraced
 • Held from side both legs embraced
 • Held from side trunk and arms embraced
 • Held from side trunk embraced

Gyaku Gi

 • Oh Gyaku 1
 • Oh Gyaku 2
 • Hon Gyaku
 • Gyaku Seoi

Jutaijutsu Techniques

 • Kana Shibari
 • Tengu Dori
 • Muso Dori

Tessen Kihon

 • Eda Koppo
 • Katate Nage Omote
 • Katate Nage Ura
 • Katate Jime
 • Ude Kujiki
 • Katame Kujiki

Attended 30 classes since 7th Kyu

Knowlegde:

 • Read “Soke’s Book of Ninja Training” by Dr. Hatsumi

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.