Hachi (8th) Kyu

Taihen Jutsu Ukemi Gata

 • Oten
 • Hicho Kaiten
 • Tomoe Nagare
 • Kuruma Nagare

Shoten No Jutsudaken Kihon – Tsuki Gata

 • Shishin Ken
 • Shitan Ken
 • Shako Ken
 • Kikaku Ken
 • Shuki Ken
 • Sokki Ken
 • Tai Ken
 • Shizen Ken

Daken Kihon- Keri Gata

 • Tobi Ni Keri Taihen
 • Omote Sokugyaku Ken
 • Sokugyaku Harai Ken
 • Kuma Koho Ken Taihen
 • Keri Gaeshi
 • Sokugyaku Ken – Toki

Godai Sho Shin Go Kei Gogyo No Kata * * Sanshin No Kata

 • Chi No Kata
 • Sui No Kata
 • Hi No Kata
 • Fu No Kata
 • Ku No Kata

Hanbo Kamae

 • Hira Ichimonji No Kamae
 • Munen Muso No Kamae

Hoko No Jutsu

 • Yoko Aruki
 • Mu On No Ho

Kihon Happo

 • Ichimonji No Kamae
 • Omote Gyaku Dori
 • Ura Gyaku Dori

Taihenjutsu Muto Dori Gata

 • Ichimonji No Kamae
 • Hicho No Kamae
 • Jumanji No Kamae

Tehodoki

 • Uchi Mawashi Dori
 • Soto Mawashi Dori
 • Yahazu Gake

Hanbojutsu Kihon

 • Naname Ushiro Omote Waki Uchi
 • Naname Mae Ura Waki Uchi
 • Naname Mae Omote Waki Uchi
 • Mawashi Kote Uchi Omote
 • Mawashi Kote Uchi Ura
 • Kote Uchi Omote
 • Kote Uchi Ura
 • Katate Tsuki

Attended 30 classes since 9th Kyu

Knowledge:

 • Read “The Essence of Ninjutsu” by Dr. Hatsumi

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.