Kyu (9th) Kyu

Junan Taiso

 • Junan Taiso
 • Shin Kokyo Sanaden

Taihenjutsu Ukemi Gata

 • Zenpo Kaiten Ryote
 • Zenpo Kaiten Katate
 • Zenpo Kaiten Mute
 • Sokuho Kaiten Ryote
 • Sokuho Kaiten Katate
 • Sokuho Kaiten Mute
 • Koho Kaiten Ryote
 • Koho Kaiten Katate
 • Koho Kaiten Mute
 • Zenpo Ukemi
 • Yoko Nagare
 • Gyaku Nagare
 • Jun Nagare
 • Tachi Nagare
 • Shi Ho Ten Chi Tobi

Daken Kihon- Uke Gata

 • Jodan Uchi Uke
 • Chudan Uchi Uke
 • Gedan Uchi Uke

Taijutsu No Kamae

 • Fudoza No Kamae
 • Shizen No Kamae
 • Ichimonji No Kamae
 • Doko No Kamae
 • Seiza No Kamae
 • Hira Ichimonji No Kamae
 • Hoko No Kamae
 • Kosei No Kamae
 • Jumonji No Kamae
 • Hicho No Kamae

Daken Kihon- Tsuki Gata

 • Shikanken (Migi/Hidari) (Jodan/Chudan/Gedan)
 • Fudoken (Migi/Hidari) (Jodan/Chudan/Gedan)
 • Shutoken (Migi/Hidari) (Jodan/Chudan/Gedan)

Daken KihonĀ – Keri Gata

 • Zenpo Keri
 • Sokuho Keri
 • Koho Keri
 • Tobi Ni Keri

Attended 30 classes

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.